Disclaimer

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chào mừng bạn đến với trang web Gợi Ý Kèo Hay! Trang web này hoạt động cung cấp cho bạn như một dịch vụ. Tất cả các thông tin và nội dung được cung cấp trên trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc thường xuyên cập nhật của thông tin và nội dung trên trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin và nội dung trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc truy cập hoặc sử dụng các liên kết đến trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do trục trặc kỹ thuật, lỗi mạng, hoặc sự cố hệ thống. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ luôn luôn hoạt động một cách liên tục và không bị gián đoạn.

Bằng cách sử dụng thông tin trên trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với chúng tôi liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin và nội dung trên trang web này. Bạn cũng đồng ý không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với chúng tôi liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc truy cập hoặc sử dụng các liên kết đến trang web của bên thứ ba.